ISO 45001 – co to jest i co musisz wiedzieć?

Niezależnie od miejsca i charakteru pracy jaką wykonujemy, większość z nas przebywa w niej minimum 8 godzin dziennie. Dlatego też, każdy oczekuje, by miejsce pracy było bezpieczne i nie wpływało negatywnie na zdrowie. Mówiąc „bezpieczne”, od razu nasuwają się sformułowania: „prawo”, „zasady BHP”, „przepisy BHP” itp. A czy w puli tych skojarzeń znajduje się również „ISO 45001”?

 

 

Spis treści:

 1. ISO 45001 – co to jest?

„ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania” jest to standard wydany w marcu 2018 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma ta charakteryzuje wymagania odnoszące się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (tj. BHP). Zawiera również wytyczne, które dotyczą jej stosowania, by dana organizacja, m.in. poprzez zapobieganie chorobom i urazom, mogła w sposób ciągły poprawiać wyniki w obszarze BHP. Dzięki działaniom zapewniającym bezpieczeństwo w miejscach pracy, firmy podnoszą konkurencyjność oraz poprawiają swój wizerunek „w oczach pracowników i klientów.


2. ISO 45001 – dla kogo jest przeznaczona?

Normę ISO 45001 może stosować każda organizacja, niezależnie od wielkości, charakteru prowadzonej działalności, czy też

rodzaju. Mając na uwadze czynniki dotyczące:

 

 • kontekstu w jakim działa dana organizacja;

 

 • oczekiwań oraz potrzeb pracowników organizacji i innych stron zainteresowanych,

 

standard ISO 45001 ma zastosowanie do ryzyk związanych z obszarem BHP, które są pod stałym nadzorem organizacji.


3. Przejście z OHSAS/ ISO 18001 do nowej normy ISO 45001

Dotychczas obowiązującymi standardami, które określały wymagania dla systemu BHP były:

 

 • BS OHSAS 18001:2017 – standard opublikowany przez British Standards Institution,

 

 • PN-N 18001:2004 – standard polski opublikowany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

 

Zmiana nastąpiła dnia 12 marca 2018 roku. Wówczas została wydana zharmonizowana norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO 45001:2018, która zastępuje poprzednie standardy.

Od oficjalnej daty publikacji ISO 45001:2018 liczony jest też okres przejściowy, by móc dostosować się do nowych wymagań normy. Dlatego też wszystkie organizacje, które posiadają certyfikat systemu zarządzania BHP wg. wymagań BS OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 i chciałyby zachować jego ważność, powinny poddać dotychczas funkcjonujący system procesowi migracji (przejścia) do normy ISO 45001 najpóźniej do dnia 11 marca 2021 roku.

Po tym terminie, certyfikaty dla norm BS OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 stracą ważność.

11 marca 2021 r. to również data całkowitego zakończenia procesu certyfikacji (łącznie z wyjaśnieniem potencjalnych niezgodności).


4. Co różni ISO 45001 od jej poprzednich odpowiedników OHSAS/ ISO 18001?

Do głównych zmian jakie zaszły w normie ISO 45001 w stosunku do poprzednich standardów BHP, należą m.in.:

 

 • Uwzględnienie punktu dotyczącego kontekstu organizacji w zarządzaniu BHP;

 

 • Przyjęcie struktury normy - numeracji rozdziałów, układu wymagań - zgodnej z HLS (jest to ułatwienie dla organizacji posiadających więcej systemów zarządzania);

 

 • Przywództwo - wzrost nacisku na zaangażowanie i rolę kierownictwa w zarządzaniu BHP, m.in.:

 

Kierownictwo przejmuje pełną odpowiedzialność, by zapobiegać wypadkom przy pracy i innym dolegliwościom zdrowotnym, a także ma zapewnić bezpieczne i higieniczne miejsca pracy /działań,

 

Kierownictwo zapewnia, by system zarządzania BHP był zintegrowany z procesami biznesowymi organizacji;

 

 • Poszerzenie wymagań związanych z komunikacją;

 

 • Zwiększenie nacisku na planowanie zmianami (np. za pomocą przeglądania ich konsekwencji);

 

 • W ISO 45001 uwzględniono planowanie ryzyk i szans w odniesieniu do pracowników, innych stron zainteresowanych oraz samej organizacji (m.in. wpływ na ciągłość działania, czy też naruszenie reputacji firmy).


5. Co łączy ISO 45001 z innymi standardami ISO?

Nowy standard ISO 45001:2018 jest kompatybilny z innymi nowymi normami ISO:

 

 • Systemem Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015 oraz

 

 • Systemem Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001:2015.

 

Wszystkie wymienione normy łączy jednolita struktura, która jest zgodna ze standardem HLS (z ang. High Level Structure). W normach wydanych po roku 2013, panuje również taka sama struktura – numeracja rozdziałów i układ wymagań. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia organizacjom zintegrowanie systemów zarządzania: jakością, środowiskiem oraz BHP.

Mirek

Przewodniczący BMZZ "Szkło"
tel. mob. 508373343
O nas

Powstaliśmy w 2000 roku z inicjatywy społecznej  pracowników, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w procesie poprawy warunków pracy i BHP.
Tak narodziła się idea silnego związku zawodowego reprezentującego swoich członków w dialogu z pracodawcą.
Od ponad 20 lat budujemy silny związek BMZZ „Szkło”.
Naszą siła są związkowcy świadomi swoich praw pracowniczych, które dzięki BMZZ „Szkło”, mogą egzekwować od pracodawcy. 

Dołącz do Nas,
Razem możemy więcej.
Prawo
Związkowe akty prawne
Poradnik związkowca
Aktualności
Strona dostępna po zalogowaniu
Do pobrania
Dołącz do nas
Razem możemy więcej
Czym się zajmujemy?

Nasza misja

Dobro Pracowników, Partnerstwo i Sukces Firmy.

Jako Związek Zawodowy posiadamy wiele uprawnień, oraz pełnimy ważne funkcje w szeroko rozumianym dialogu społecznym.

Funkcja ochronna związków zawodowych

Ochronna funkcja związków zawodowych związana jest z obroną praw i interesów zawodowych pracowników. Związki zawodowe bronią praw, interesów i godności pracowników oraz innych osób, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Zakres tej ochrony odnosi się także do współuczestnictwa związków zawodowych w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku pracowników oraz ich rodzin. Zakładowa organizacja związkowa może także kierować działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałać z Państwową Inspekcją Pracy.

Ponadto, w przypadku, gdy w firmie istnieje zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, związek może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań i jednocześnie zawiadomić o sprawie okręgowego inspektora pracy.

W zakładzie pracy związki zajmują się również działalnością socjalną - w porozumieniu ze związkami prawodawca tworzy regulamin ZFŚS, ustalając zasady wykorzystania zgromadzonych środków oraz ich podział na poszczególne cele i rodzaje działalności. Związki mają wpływ także na regulaminy nagród i regulaminy premiowania.

Funkcja kontrolna związków zawodowych

Kontrolna funkcja związków zawodowych przejawia się w nadzorowaniu działalności pracodawców i organów administracji publicznej w zakresie przestrzegania praw i interesów ludzi pracy. Funkcja ta związana jest z przestrzeganiem prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Innym przejawem tej funkcji jest uprawnienie zakładowej organizacji związkowej do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, w razie wystąpienia podejrzenia, że na terenie zakładu występuje zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników. Związki zawodowe pełnią również funkcję kontrolą w odniesieniu do decyzji pracodawców dotyczących indywidualnych spraw pracowników, kwestii związanych ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak z racji tego, że związki zawodowe nie mają uprawień władczych, mogą jedynie podejmować działania interwencyjne. W związku z tym przy stwierdzeniu przez związek uchybień dotyczących postępowania pracodawcy, związek może wystąpić do odpowiedniego podmiotu z żądaniem usunięcia tych uchybień.

Funkcja reprezentacyjna związku zawodowego

Reprezentacyjna funkcja związku zawodowego związana jest z pełnieniem roli przedstawiciela praw i interesów ludzi pracy. Dotyczy ona zarówno spraw indywidualnych jak i zbiorowych. Reprezentacja w sprawach indywidualnych dotyczy wyłącznie praw i interesów swoich członków. Jednak w wyjątkowych przypadkach może dotoczyć reprezentacji niezrzeszonego pracownika, na jego wniosek w celu jego obrony przed pracodawcą. Natomiast w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności do związku zawodowego.Ze związkowym pozdrowieniem,

Przewodniczący

Mirosław Jakubowicz
Struktura
Przewodniczący:
Mirosław Jakubowicz

•Wiceprzewodniczący:
Sylwester Sajdak

•Sekretarz:
Jarosław Kowalski

•Skarbnik:
Łukasz Sroka

•Członek Zarządu:
Mateusz Piesko
Kontakt

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja
Szklanych Domów 1 
42-530 Dąbrowa Górnicza

Telefon
+48 508 373 343


Email
miroslaw.jakubowicz@bmzzszklo.pl


Social Media