🗹 Często pracownicy korzystający ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pytają czy nie można uprościć związanych z tym formalności. Skąd oświadczenia, zaświadczenia, wnioski, tabele, limity?

Poniżej kilka zasad, jakimi muszą kierować się związki zawodowe i pracodawca przy tworzeniu regulaminu zfśs.

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Przez działalność socjalną należy rozumieć wyłącznie usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Jest to zamknięty katalog świadczeń.
Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, tryb reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349).

– Fundusz tworzy jedną „masę majątkową” bez podziału na poszczególne części na pracowników.

Regulamin funduszu ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, jeśli w zakładzie działa więcej niż jedna organizacja związkowa, pracodawca musi uzgodnić treść regulaminu ze wszystkimi tymi związkami zawodowymi.
W przypadku gdy treść regulaminu nie zostanie uzgodniona, przepis art. 30
ustawy z dnia 23 maja 1991. o związkach zawodowych*, dopuszcza możliwość podjęcia samodzielnej decyzji przez pracodawcę w tym zakresie.
Pracodawca zanim to uczyni rozpatruje odrębne stanowiska organizacji związkowych. W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe, treść regulaminu jest ustalana z przedstawicielem załogi – pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

*(Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 Kodeksu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2–4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 oraz z 2013 r. poz. 567), organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.)

– Osobami uprawnionymi do korzystania  z zasobów ZFŚS są:

• pracownicy i ich rodziny,
• emeryci i renciści, byli pracownicy i ich rodziny,
• inne osoby, którym przyznano w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

– Przyznanie świadczenia z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, oznacza to, że świadczenie musi być przyznane uprawnionym w różnych wysokościach.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00) wyraził pogląd, że:
„Pracodawca, administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. „
Przyjęcie tzw. kryterium socjalnego, prowadzi do wniosku, że wykluczone jest przyznawanie ulgowych usług i świadczeń ogółowi zatrudnionych w tej samej wysokości, według zasady „każdemu po równo”.

– Do przyznania świadczenia niezbędne jest ustalenie dochodu osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, w tym celu uwzględnia się wszystkie dochody rodziny, w tym wynagrodzenie współmałżonka, dodatkowe źródła dochodu pracownika u innych pracodawców, alimenty, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasiłek dla bezrobotnych itp. Zsumowane dochody należy podzielić przez liczbę członków rodziny, co przedstawi sytuację finansową uprawnionego.

Sąd Najwyższy w wyroku z 8 maja 2002 r., (sygn. akt I PKN 267/01, opubl. w OSNP 2004/6/99) stwierdził, że:
„Pracodawca nie narusza dóbr osobistych pracownika (art. 23 k.c., art. 47 i art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji), zobowiązując go zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania zapomóg z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do złożenia zaświadczenia o zarobkach uzyskiwanych u drugiego pracodawcy.”
Należy zaznaczyć, że kwestie te muszą być ujęte w regulaminie funduszu socjalnego. Pracownik, składając wniosek o przyznanie świadczenia, zgadza się jednocześnie na podporządkowanie temu trybowi – przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zapisy regulaminu mówiące o sposobie oświadczania, dokumentowania bądź potwierdzania sytuacji materialnej rodziny.

– Nieprawidłowe jest przyznawanie świadczeń ze względu na ogólny lub zakładowy staż pracy lub ze względu na rodzaj umowy o pracę.
Jak podkreśla SN, wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z zastosowaniem kryterium stażu pracy, bez uwzględnienia kryterium socjalnego jest niezgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (wyrok Sądu Najwyższego z 16 sierpnia 2005 r., I PK 12/05, OSNP 2006/11-12/182).

– Przyznanie każdego świadczenia z funduszu następuje zawsze na wniosek pracownika lub innej osoby uprawnionej.
Pracodawca nie może przyznać świadczenia bez wniosku pracownika z własnej inicjatywy.

Wśród najczęściej występujących nieprawidłowości wydatkowania funduszu należy wymienić finansowanie z Funduszu: inwestycji socjalnych, zakup środków trwałych, kosztów prowadzenia przyzakładowego żywienia zbiorowego (zakładowych barów, stołówek), koszty utrzymania zakładowej służby zdrowia, szczepień ochronnych, ubezpieczeń emerytalnych i na życie, dojazdów do pracy, wydatków związanych z obchodami jubileuszy zakładowych, świąt, szkoleń i innych wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Mirek

Przewodniczący BMZZ "Szkło"
tel. mob. 508373343
O nas

Powstaliśmy w 2000 roku z inicjatywy społecznej  pracowników, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w procesie poprawy warunków pracy i BHP.
Tak narodziła się idea silnego związku zawodowego reprezentującego swoich członków w dialogu z pracodawcą.
Od ponad 20 lat budujemy silny związek BMZZ „Szkło”.
Naszą siła są związkowcy świadomi swoich praw pracowniczych, które dzięki BMZZ „Szkło”, mogą egzekwować od pracodawcy. 

Dołącz do Nas,
Razem możemy więcej.
Prawo
Związkowe akty prawne
Poradnik związkowca
Aktualności
Strona dostępna po zalogowaniu
Do pobrania
Dołącz do nas
Razem możemy więcej
Czym się zajmujemy?

Nasza misja

Dobro Pracowników, Partnerstwo i Sukces Firmy.

Jako Związek Zawodowy posiadamy wiele uprawnień, oraz pełnimy ważne funkcje w szeroko rozumianym dialogu społecznym.

Funkcja ochronna związków zawodowych

Ochronna funkcja związków zawodowych związana jest z obroną praw i interesów zawodowych pracowników. Związki zawodowe bronią praw, interesów i godności pracowników oraz innych osób, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Zakres tej ochrony odnosi się także do współuczestnictwa związków zawodowych w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku pracowników oraz ich rodzin. Zakładowa organizacja związkowa może także kierować działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałać z Państwową Inspekcją Pracy.

Ponadto, w przypadku, gdy w firmie istnieje zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, związek może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań i jednocześnie zawiadomić o sprawie okręgowego inspektora pracy.

W zakładzie pracy związki zajmują się również działalnością socjalną - w porozumieniu ze związkami prawodawca tworzy regulamin ZFŚS, ustalając zasady wykorzystania zgromadzonych środków oraz ich podział na poszczególne cele i rodzaje działalności. Związki mają wpływ także na regulaminy nagród i regulaminy premiowania.

Funkcja kontrolna związków zawodowych

Kontrolna funkcja związków zawodowych przejawia się w nadzorowaniu działalności pracodawców i organów administracji publicznej w zakresie przestrzegania praw i interesów ludzi pracy. Funkcja ta związana jest z przestrzeganiem prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Innym przejawem tej funkcji jest uprawnienie zakładowej organizacji związkowej do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, w razie wystąpienia podejrzenia, że na terenie zakładu występuje zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników. Związki zawodowe pełnią również funkcję kontrolą w odniesieniu do decyzji pracodawców dotyczących indywidualnych spraw pracowników, kwestii związanych ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak z racji tego, że związki zawodowe nie mają uprawień władczych, mogą jedynie podejmować działania interwencyjne. W związku z tym przy stwierdzeniu przez związek uchybień dotyczących postępowania pracodawcy, związek może wystąpić do odpowiedniego podmiotu z żądaniem usunięcia tych uchybień.

Funkcja reprezentacyjna związku zawodowego

Reprezentacyjna funkcja związku zawodowego związana jest z pełnieniem roli przedstawiciela praw i interesów ludzi pracy. Dotyczy ona zarówno spraw indywidualnych jak i zbiorowych. Reprezentacja w sprawach indywidualnych dotyczy wyłącznie praw i interesów swoich członków. Jednak w wyjątkowych przypadkach może dotoczyć reprezentacji niezrzeszonego pracownika, na jego wniosek w celu jego obrony przed pracodawcą. Natomiast w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności do związku zawodowego.Ze związkowym pozdrowieniem,

Przewodniczący

Mirosław Jakubowicz
Struktura
Przewodniczący:
Mirosław Jakubowicz

•Wiceprzewodniczący:
Sylwester Sajdak

•Sekretarz:
Jarosław Kowalski

•Skarbnik:
Łukasz Sroka

•Członek Zarządu:
Mateusz Piesko
Kontakt

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja
Szklanych Domów 1 
42-530 Dąbrowa Górnicza

Telefon
+48 508 373 343


Email
miroslaw.jakubowicz@bmzzszklo.pl


Social Media