Media o pracy zmianowej


Czas – czwarty wymiar pracy

„BEZPIECZEŃSTWO PRACY – nauka i praktyka” 9/2005, str. 2-4

dr Krystyna Zużewicz,
doc. dr hab. Maria Konarska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Celem artykułu jest omówienie problemów zdrowotnych wynikających z organizacji pracy w „społeczeństwie 24-godzinnym”: elastycznego czasu pracy, pracy nocnej i zmianowej. Udoskonalenie przepływu informacji i zmiany związane z globalizacją coraz częściej wymuszają aktywność zawodową niezależnie od pory doby. Zła organizacja niestandardowego czasu pracy może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych i społecznych.

Czytaj dalej CIOPPIB.pl

dziennik.pl Nocna praca grozi rakiem
Lubisz pracować po nocach? A może musisz? To lepiej zmień swoje przyzwyczajenia lub pracę. Naukowcy alarmują, że kobiety zostające w pracy do późna częściej zapadają na raka.
Amerykańscy uczeni przebadali ponad 3 tysiące kobiet pracujących po nocach. I doszli do bardzo niepokojących wniosków. Ich zdaniem, taki pracoholizm podnosi ryzyko zachorowania na raka jajnika aż o 49 procent! Co więcej, wcześniejsze badania powiązały brak snu także ze zwiększonym ryzykiem zapadnięcia na nowotwór piersi – donosi serwis BBC News.
Naukowcy próbują znaleźć teraz wytłumaczenie tego zjawiska. Jest jego kilka możliwych przyczyn. Jedną z nich jest niedobór hormonu snu. Melatonina nie wytwarza się bowiem, gdy nie śpimy. Jej brak ma zgubny wpływ na organizm, szczególnie kobiecy, i wiąże się z zaburzeniami w produkcji estrogenu.

Lekarze przypuszczają, że zaburzenie naturalnego rytmu aktywności i odpoczynku zarówno u kobiet, jak i mężczyzn sprawia, że organizm nie ma możliwości odpowiedniego regenerowania się i zapobiegania uszkodzeniom DNA, co z kolei skrzętnie wykorzystują nowotwory.

Zdaniem naukowców zajmujących się problemem zwiększonego ryzyka zapadnięcia na raka piersi i jajnika u kobiet pracujących w nocy, należy zbadać jeszcze inne czynniki, które mogą podnosić to ryzyko. Chodzi tu między innymi o liczbę posiadanych dzieci oraz wiek pacjentki.

Czytaj dalej Dziennik.pl

logo_rp_small Co trzeci Polak pracuje na zmiany
Siedem razy więcej Polaków niż Duńczyków jest zatrudnianych w systemie zmianowym. Przepisy gorzej traktują takich pracowników. Mają krótszy weekend i mogą pracować w święta

Polska przoduje w pracy na zmiany. W całej Unii ustępujemy tylko Słoweńcom, nieznacznie wyprzedzając Słowaków. Najmniej pracowników zmianowych jest w Danii.

Choć praca na zmiany jest w Polsce tak popularna, nasz ustawodawca nie nadąża za regulacjami unijnymi.

– Nie dostosował w pełni kodeksowej definicji pracy zmianowej do dyrektywy 2003/88/WE – uważa Piotr Krupa, radca prawny w kancelarii KSP legal and tax advice.

Według polskiego kodeksu praca zmianowa to świadczenie pracy według ustalonego rozkładu czasu, przewidującego zmianę pory jej wykonywania po upływie określonego czasu (dni, tygodni). Można więc wywnioskować, że zmianowość polega wyłącznie na zmianie godzin pracy załogi. Godziny pracy pracowników mogą się częściowo pokrywać.

Czytaj dalej Rzeczpospolita

Związki zawodowe pracowników ruchu ciągłego chcą skrócenia czasu pracy dla pracowników zmianowych i nocnych i wprowadzenia 5-brygadowego systemu pracy. W Polsce w systemie zmianowym i w nocy pracuje ok. około 100 tys. osób.

O szkodliwości takiej pracy dyskutowano na konferencji „skrócenie czasu pracy jako rekompensata zatrudnienia w porze nocnej”.

5-brygadowy system pracy oznaczałby wprowadzenie pięciu zmian (zamiast czterech, jak to jest obecnie w wielu zakładach). Doprowadziłoby to m.in. do zmniejszenia liczby zmian nocnych, przepracowanych przez jednego pracownika. Oznaczałoby także, że pracownicy nocni mogliby pracować krócej (34 godziny) i mieć więcej dni wolnych w tygodniu.
Czytaj dalej PulsBiznesu

Mirek

Przewodniczący BMZZ "Szkło"
tel. mob. 508373343
O nas

Powstaliśmy w 2000 roku z inicjatywy społecznej  pracowników, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w procesie poprawy warunków pracy i BHP.
Tak narodziła się idea silnego związku zawodowego reprezentującego swoich członków w dialogu z pracodawcą.
Od ponad 20 lat budujemy silny związek BMZZ „Szkło”.
Naszą siła są związkowcy świadomi swoich praw pracowniczych, które dzięki BMZZ „Szkło”, mogą egzekwować od pracodawcy. 

Dołącz do Nas,
Razem możemy więcej.
Prawo
Związkowe akty prawne
Poradnik związkowca
Aktualności
Strona dostępna po zalogowaniu
Do pobrania
Dołącz do nas
Razem możemy więcej
Czym się zajmujemy?

Nasza misja

Dobro Pracowników, Partnerstwo i Sukces Firmy.

Jako Związek Zawodowy posiadamy wiele uprawnień, oraz pełnimy ważne funkcje w szeroko rozumianym dialogu społecznym.

Funkcja ochronna związków zawodowych

Ochronna funkcja związków zawodowych związana jest z obroną praw i interesów zawodowych pracowników. Związki zawodowe bronią praw, interesów i godności pracowników oraz innych osób, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Zakres tej ochrony odnosi się także do współuczestnictwa związków zawodowych w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku pracowników oraz ich rodzin. Zakładowa organizacja związkowa może także kierować działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałać z Państwową Inspekcją Pracy.

Ponadto, w przypadku, gdy w firmie istnieje zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, związek może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań i jednocześnie zawiadomić o sprawie okręgowego inspektora pracy.

W zakładzie pracy związki zajmują się również działalnością socjalną - w porozumieniu ze związkami prawodawca tworzy regulamin ZFŚS, ustalając zasady wykorzystania zgromadzonych środków oraz ich podział na poszczególne cele i rodzaje działalności. Związki mają wpływ także na regulaminy nagród i regulaminy premiowania.

Funkcja kontrolna związków zawodowych

Kontrolna funkcja związków zawodowych przejawia się w nadzorowaniu działalności pracodawców i organów administracji publicznej w zakresie przestrzegania praw i interesów ludzi pracy. Funkcja ta związana jest z przestrzeganiem prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Innym przejawem tej funkcji jest uprawnienie zakładowej organizacji związkowej do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, w razie wystąpienia podejrzenia, że na terenie zakładu występuje zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników. Związki zawodowe pełnią również funkcję kontrolą w odniesieniu do decyzji pracodawców dotyczących indywidualnych spraw pracowników, kwestii związanych ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak z racji tego, że związki zawodowe nie mają uprawień władczych, mogą jedynie podejmować działania interwencyjne. W związku z tym przy stwierdzeniu przez związek uchybień dotyczących postępowania pracodawcy, związek może wystąpić do odpowiedniego podmiotu z żądaniem usunięcia tych uchybień.

Funkcja reprezentacyjna związku zawodowego

Reprezentacyjna funkcja związku zawodowego związana jest z pełnieniem roli przedstawiciela praw i interesów ludzi pracy. Dotyczy ona zarówno spraw indywidualnych jak i zbiorowych. Reprezentacja w sprawach indywidualnych dotyczy wyłącznie praw i interesów swoich członków. Jednak w wyjątkowych przypadkach może dotoczyć reprezentacji niezrzeszonego pracownika, na jego wniosek w celu jego obrony przed pracodawcą. Natomiast w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności do związku zawodowego.Ze związkowym pozdrowieniem,

Przewodniczący

Mirosław Jakubowicz
Struktura
Przewodniczący:
Mirosław Jakubowicz

•Wiceprzewodniczący:
Sylwester Sajdak

•Sekretarz:
Jarosław Kowalski

•Skarbnik:
Łukasz Sroka

•Członek Zarządu:
Mateusz Piesko
Kontakt

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja
Szklanych Domów 1 
42-530 Dąbrowa Górnicza

Telefon
+48 508 373 343


Email
miroslaw.jakubowicz@bmzzszklo.pl


Social Media

Przewodniczący BMZZ "Szkło"
tel. mob. 508373343